ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
20/03/2562 การประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
19/03/2562 คืนข้อมูลภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก
15/03/2562 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
15/03/2562 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 ณ จังหวัดสุโขทัย
15/03/2562 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 1 ณ จังหวัดตาก
15/03/2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เข้ารับกิตติกรรมประกาศ มาตรฐาน HA ขั้นที่ 1 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
15/03/2562 ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
15/03/2562 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
     
บริการทั่วไป

 
สำหรับเจ้าหน้าที่

 

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 2
Number of Today 7 คน
Number of Lastmonth 1,177 คน
Total 44,946 คน
 
 
 
 
ติดต่อศูนย์ฯ : เลขที่ 21 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-299280-2 โทรสาร. 055-299285 E-mail. hpc2@anamai.mail.go.th
 
facebook ศูนย์อนามัยที่ 2 แผนที่ศุนย์อนามัยที่ 2 youtube ศูนย์อนามัยที่ 2
Copyright 2018 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข